Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2027

Plānoti

30.06.2027

Vadlīnijas atkritumu apsaimniekošanas nozarei un pašvaldībām, lai piesaistītu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atkritumu dalītās savākšanas projektu attīstībai un tehnisko specifikāciju izstrāde

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

30.06.2027

Interaktīvi sabiedrībai paredzēti reklāmas materiāli par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un atkārtotu izmantošanu, izglītojoši materiāli par dažādām atkritumu šķirošanas iespējām (C1)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

30.06.2027

Ikgadējie statistikas datu ziņojumi par preču sekundāro izmantošanu un labošanu

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

30.09.2027

Ziņojums par atkārtotām demonstrācijām un pilotaktivitātēm citos Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos

Atbildīgais partneris

C11 aktivitāte "Projekta atkārtojamības un pārneses stratēģijas izstrāde un ieviešana".

30.09.2027

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti projekta C aktivitātēs 3. posmā (07.2025. – 06.2027)

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

30.09.2027

Ziņojums par apmācību braucieniem (darba kārtības, satura kopsavilkumsi, dalībnieku saraksti, fotogrāfijas), kas iesniegts kopā ar 3. progresa pārskatu (07.2025. – 06.2027)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2027

Ziņojums no Latvijā organizētajiem sadarbības pasākumiem (iekļaujot darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku sarakstus, fotoattēlus), kas iesniegts kopā ar 3. progresa pārskatu (07.2025. – 06.2027)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2027

Trešais progresa ziņojums

Atbildīgais partneris

F1 aktivitāte "Vispārējā projekta vadība".

30.09.2027

Biznesa plāni pilotprojektu un prototipu turpināšanai un atkārtošanai

Atbildīgais partneris

C11 aktivitāte "Projekta atkārtojamības un pārneses stratēģijas izstrāde un ieviešana".

12.12.2027

Publiskā iepirkuma vadlīnijas ‘projektē un būvē’ līgumos

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

31.12.2027

Ziņojums par īstenoto grantu shēmu un atbalstīto 8 uzņēmumu darbības rezultātiem

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.12.2027

Ziņojums par īstenotajiem izglītības pasākumiem, lietu uzlabošanas darba semināriem un vasaras skolām (tostarp programmām, materiāliem)

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.12.2027

Ziņojums par Ekoskolas programmas īstenošanas rezultātiem un sasniegtajiem atkritumu samazināšanas kvantitatīvajiem rādītājiem un materiālu atkārtotas izmantošanas apjomu pieaugumu

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2027

Visaptverošs digitālās platformas rezultātu novērtējums par patērētāju attieksmes izmaiņām

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.12.2027

Noslēguma piekrastes ekosistēmu pakalpojumu monitoringa ziņojums, izvērtējot ietekmi uz piekrastes zonām un atkritumu atkārtotu pārstrādi

Atbildīgais partneris

D2 aktivitāte "Ekosistēmu pakalpojumu monitorings".

Izpildīti