Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2026

Plānoti

28.02.2026

Vadlīnijas un ieteikumi pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas reģioniem vienotai visa veida atkritumu plūsmu uzskaitei un automatizācijai, tostarp ieteikumi par pilotprojektu rezultātu pārneses modeli un nosacījumiem

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

30.06.2026

Ziņojums par industriālās simbiozes grantu shēmu 6 starp-up uzņēmumiem/MVU inovācijām ar kvalitatīvu rezultātu novērtējumu par atkritumu novēršanu un oglekļa dioksīda emisiju (CO2) samazināšanu

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.06.2026

Vidusposma uzraudzības ziņojums

Atbildīgais partneris

D3 aktivitāte "Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings".

30.06.2026

Konsolidēts ziņojums par produkta dzīves cikla novērtējuma metodoloģiju un tās piemērošanas rezultātiem industriālās simbiozes/ inovāciju projektos (CO2)

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.06.2026

Ikgadējie statistikas datu ziņojumi par preču sekundāro izmantošanu un labošanu

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

30.11.2026

Ziņojums par šķēršļiem industriālajai simbiozei un rīcībpolitikas ieteikumiem

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.11.2026

Recenzēts zinātniskais raksts par apritīguma un industriālās simbiozes pētījumu metodoloģijām zinātniekiem un pieredzējušiem inženieriem

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.11.2026

Aktualizēta rokasgrāmata uzņēmumiem, kas papildināta ar vadlīnijām uzņēmumiem atkritumu rašanās novēršanai (4 nozaru vadlīnijas)

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

31.12.2026

Ziņojums par atkritumu poligonu darbības pārprofilēšanu (tehnoloģisko un ekonomisko)

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

31.12.2026

Vidusposma monitoringa ziņojums

Atbildīgais partneris

D1 aktivitāte "Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings".

31.12.2026

Standarta gala izstrādājumu tehniskā specifikācija un apraksts

Atbildīgais partneris

C3 aktivitāte "Izmēģinājuma projekti atkritumu beigu kritērija piemērošanai, lai demonstrētu aprites un no atkritumiem uz resursiem koncepciju".

31.12.2026

Rīcības plāns jūras piekrastes piegružojuma samazināšanai Latvijas piekrastē

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2026

Ceļa karte "No plastmasas piesārņojuma brīva sabiedrība 2030. gadā”

Atbildīgais partneris

C10 aktivitāte "Laboratorijas testēšanas un politikas rekomendāciju izstrāde pārejai uz sabiedrību bez plastmasas".

Izpildīti