Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2025

Plānoti

28.02.2025

Laboratorijas atskaišu analīze par izstrādātajiem tehnoloģijas pielietojumiem gala produktos (demo ceļa segums 1 m2 platībā, demo izstrādājums pielietojot ekstrūzijas metodi, demo izstrādājums pielietojot hidrauliskās formēšanas metodi)

Atbildīgais partneris

C3 aktivitāte "Izmēģinājuma projekti atkritumu beigu kritērija piemērošanai, lai demonstrētu aprites un no atkritumiem uz resursiem koncepciju".

30.06.2025

Sociāli ekonomisko un vides ieguvumu analīze un izvērtēšana 1.fāzes pilotprojekta īstenošanai

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstība Latvijā".

30.06.2025

Ikgadējie statistikas datu ziņojumi par preču sekundāro izmantošanu un labošanu

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

30.09.2025

Ziņojums par industriālās simbiozes pilotprojektu īstenošanu reģionā 1. un 2.fāzē

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.09.2025

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti projekta C aktivitātēs 2. posmā (07.2023. – 06.2025)

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

30.09.2025

Ziņojums par apmācību braucieniem (darba kārtības, satura kopsavilkumsi, dalībnieku saraksti, fotogrāfijas), kas iesniegts kopā ar 2. progresa pārskatu (07.2023. – 06.2025)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2025

Ziņojums no Latvijā organizētajiem sadarbības pasākumiem (iekļaujot darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku sarakstus, fotoattēlus), kas iesniegts kopā ar 2. progresa pārskatu (07.2023. – 06.2025)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2025

Projekta starpposma sasniedzamo indikatoru kopsavilkums no tiešsaistes dinamisko rādītāju datu bāzes

Atbildīgais partneris

D4 aktivitāte "LIFE galveno projekta indikatoru monitorings (tiešsaistes dinamisko rādītāju datu bāze)".

30.10.2025

Ziņojums par pilottehnoloģiju efektivitāti reģionālajā atkritumu poligonā “Daibe”

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

30.11.2025

Datu kopas vietējām pašvaldībām un valsts/starptautiskajām insitūcijām par jūras piekrastes piegružojumu saskaņā ar starptautiski apstiprinātu metodoloģiju

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2025

Ziņojums un analīze par C1 apakšaktivitāšu un pilotprojektu attīstību

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

31.12.2025

Ziņojums par vienotu standartizētu informācijas tehnoloģiju risinājumu aprakstu vai paplašināto ražotāju atbildības reģistru, kas sastāv no tehniskā procedūru un programmatūras apraksta

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2025

Ziņojums par radītajiem pārtikas atkritumiem Latvijā 2024. gadā

Atbildīgais partneris

C8 aktivitāte "Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai".

31.12.2025

Ziņojums par platformas modeļa dizainu (pēc tā atjaunināšanas un paplašināšanas 2. posmā)

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.12.2025

Ziņojums par pedagogu apmācību un mācību programmu īstenošanu

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2025

Ziņojums par kopējo nodokļu politiku Latvijā attiecībā uz produktiem, kas radīti no otrreizējām izejvielām vai atkritumiem

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2025

Ziņojums par izglītojošu un informējošu pasākumu efektivitāti teritorijās, pamatojoties uz monitoringa datiem par piesārņojuma un atkritumu mērījumiem

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2025

Ziņojums par izglītojošu forumu un skolēnu hakatonu rezultātiem

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2025

Ziņojums par barjerām un iespējām lietu atkārtotas izmantošanas un remonta īstenošanai Latvijā

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.12.2025

Vidus posma piekrastes ekosistēmu pakalpojumu monitoringa ziņojums, izvērtējot ietekmi uz piekrastes zonām un atkritumu atkārtotu pārstrādi

Atbildīgais partneris

D2 aktivitāte "Ekosistēmu pakalpojumu monitorings".

31.12.2025

Rekomendācijas zaļajam publiskajam iepirkumam, pārejot uz aprites ekonomiku

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2025

Rekomendācijas bioloģisko atkritumu kompostēšanai mājsaimniecībās (rezultātu uzskaite un integrācija)

Atbildīgais partneris

C8 aktivitāte "Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai".

31.12.2025

Rekomandācijas “Komposta reģistra” izveidei pašvaldību līmenī

Atbildīgais partneris

C8 aktivitāte "Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai".

31.12.2025

Mācību materiāli industriālās simbiozes veicināšanai (C5)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2025

Laboratorijas rezultātu pētījumu kopsavilkums par laikposmu no 2022. līdz 2024. gadam un ieteikumi vides nodokļa likmju diferencēšanai atbilstoši pārstrādājamiem/nepārstrādājamiem, reģenerējamiem, vienreizlietojamiem atkritumiem

Atbildīgais partneris

C10 aktivitāte "Laboratorijas testēšanas un politikas rekomendāciju izstrāde pārejai uz sabiedrību bez plastmasas".

Izpildīti