Logo
lv en

Par projektu

Par projektu

Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus, ir nepieciešams īstenot aprites ekonomikas principus un materiālu atgūšanu no atkritumu plūsmas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri 2022. gadā ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP).

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais  mērķis ir ar mērķtiecīgiem pasākumiem samazināt atkritumu rašanos, nodrošinot resursu otrreizēju izmantošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un, mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus. 

Ko mēs darīsim?

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un pilnībā īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteiktos uzdevumus, projektā iesaistītās organizācijas īstenos pasākumus 4 tematisko bloku ietvaros: 1) pāreja no atkritumiem uz resursiem; 2) labāki produktu cikli un produktu dizains; 3) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde; 4) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Galvenie plānotie projekta rezultāti ir sekojoši:

Projekta budžets

Projekta īstenošanas laiks?

No 2021. gada 1.novembra līdz 2028.gada 31.decembrim.

Brošūra par projektu latviešu valodā pieejama šeit

Brošūra par projektu angļu valodā pieejama šeit