Logo
lv en

Uzņēmumi

SIA "Druplat" nodarbojas ar dažāda veida koka atkritumu pārstrādi.

Dzintars Vītoliņš

+371 29221775

dzintars@druplat.lv

Radžu iela 18, Rīga, LV – 1057

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" Komercreģistrā reģistrēta 2005. gada 7. jūlijā. Komersanta kapitāldaļu turētājas līdz 2021. gada 30. jūnijam ir piecpadsmit Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pamata saimniecisko darbību veido sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" darbības nodrošināšana, šķirošanas un šķirošanas pārkraušanas staciju darbības nodrošināšana un atkritumu savākšanas pakalpojuma sniegšana.

Jānis Bisenieks

+371 29398567

spaao@spaao.lv

“Dziļā vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils novads, LV – 5226

SIA „Zaļā josta” ir Latvijas uzņēmums, kurš rūpējas par tīru Latviju un atbildīgu uzņēmējdarbību tajā, darbojoties divos virzienos. SIA „Zaļā josta” organizē izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, tādejādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa, kā arī rūpēties par to, ka atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāk otrreizējā apritē. Īsteno vides izglītības pasākumus.

Aija Caune

+371 29277035

aija.caune@zalajosta.lv

Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV – 1004

SIA "Econova Latvia" nodarbojas ar pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, kā arī plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošanu.

Ģirts Salmiņš

+371 25730069

salmins.girts@gmail.com

Brīvības iela 59 – 17, Rīga, LV – 1010

SIA "ZAAO" darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes.

Gunita Vizule

+371 29963228

gunita.vizule@zaao.lv

Rīgas iela 32, Valmiera, LV – 4201

SIA "HyroGas" koncentrējas uz klimatneitrālu enerģijas tehnoloģiju izstrādi. Tās mērķis ir ieviest progresīvas termoķīmiskās pārveidošanas tehnoloģijas, lai pārvērstu visus oglekli saturošus atkritumus tīrā sintētiskā gāzē ar pievienojamiem risinājumiem siltuma un elektroenerģijas, rūpnieciskā tvaika, oglekļa dioksīda izmantošanai un uzglabāšanai, kā arī kurināmā elementu kvalitātes ūdeņradim.

Agija Bistere

+371 29177046

abistere@hyrogas.com

Kokles iela 27, Mārupe, LV – 2167

SIA „Eco Baltia vide” nodrošina plašāko vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu – sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, telpu un teritoriju uzkopšanu, kā arī dažādus sezonālos pakalpojumus.

Armands Utināns

+371 29591806

armands.utinans@ecobaltiavide.lv

Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV – 2121

SIA Latvijas Zaļais punkts organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādi uzņēmumu vietā saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu. SIA Latvijas Zaļais punkts kopš darbības pirmsākumiem rūpējas par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. Kopš 2006.gada SIA Latvijas Zaļais punkts ir atbildīgs arī par nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu.

Laura Berga

+371 26524641

laura@zalais.lv

Maskavas iela 240-3, Rīga, LV – 1063

SIA Clean R ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 1300 darbiniekiem, plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu, nodrošinot gandrīz 40 pakalpojumu veidus tādās pamatdarbības jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. Pakalpojumu nodrošināšanā SIA Clean R būtisku uzsvaru liek uz modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešanu.

Ilze Laicāne

+371 26299018

ilze.laicane@cleanr.lv

Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

SIA "Nordic Plast" ir viens no vadošajiem otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, kas pārstrādā lietotas polietilēna LDPE plēves un HDPE cietās plastmasas izstrādājumus.

Kristīne Geidāne

+371 26848641

Kristine.Geidane@nordicplast.lv

Aviācijas iela 18G, Jelgava, LV-3004

Valsts insitūcijas

Cēsu novada pašvaldība nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības darbību reglamentē likums "Par pašvaldībām".

Daina Tērauda

+371 25411696

daina.terauda@cesunovads.lv

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101

Būvniecības valsts kontroles birojs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā. Biroja mērķi ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī veikt enerģētikas politikas administrēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Aija Vule

+371 67013311

aija.vule@bvkb.gov.lv

K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV – 1013

Valsts vides dienests ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā, radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, kā arī dabas resursu izmantošanas jomā.

Ilze Grīsle

+371 67084224

ilze.grisle@vvd.gov.lv

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045

Klimata un enerģētikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde klimata, enerģētikas un vides aizsardzības politikas jomās.

Alise Vecozola

+371 63007363

alise.vecozola@kem.gov.lv

Latgales iela 165, Rīga, LV-1019

Nevalstiskās organizācijas

Biedrība "CLEANTECH Latvia" ir tīro tehnoloģiju klasteris, kas apvieno Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumus un pētniecības iestādes no tīro tehnoloģiju jomas, kas savstarpēji pastiprina viens otra konkurences priekšrocības.

Evija Pudāne

+371 29560650

info@cleantechlatvia.com

Dzērbenes iela 27, Rīga, LV – 1006

Biedrības "Baltijas krasti" darbība ir saistīta ar visaptverošu vides sfēru, vienlaikus akcentējot gan zinātniski pētniecisko, gan praktisko darbību. Biedrības Baltijas krasti, galvenās darbības sfēras, īstenojot gan valsts un pašvaldību, gan Eiropas Savienības finansētos projektus, ir saistītas ar ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem; dabas resursu ekonomisko novērtējumu; bioloģisko daudzveidību; klimatu un resursu politiku; piekrastes eroziju un integrētu piekrastes plānošanu; atbalstu politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanai un sociālā dialoga veidošanai apkārtējās vides jautājumos.

Aija Vanaga

+371 26435313

aija.vanaga@baltijaskrasti.lv

Kr. Barona iela 31b-19, Rīga, LV – 1011

Biedrība "Zaļā brīvība" informē sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicina līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicina vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā.

Agnese Marnica

+371 29448662

agnese@zalabriviba.lv

Lapu iela 17, Rīga, LV – 1002

Biedrība "Zero Waste Latvija" (ZWL) ir aktīvistu grupa, kas iestājas par bezatkritumu dzīvesveidu un dara to no sirds. ZWL biedri darbojas dažādās jomās - gan sadarbojoties ar valdību, atkritumu apsaimniekotājiem un ražotājiem dažādu likumprojektu izstrādē, gan realizējot savu iniciatīvu projektus. Labprāt arī braucam ciemos vēstīt savu stāstu, organizēt dažādas meistarklases un aicināt citus pievienoties cīņā pret dabas piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Evija Ozola-Ozoliņa

+371 29926491

evija@zerowastelatvija.lv

Ogļu iela 28-1, Rīga, LV-1048

Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA) ir dibināta 1994. gadā – atkritumu saimniecības nozares, profesionāla, neatkarīga, brīvprātīga biedrība, bezpeļņas organizācija. Darbības mērķis ir veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu.

Dace Āriņa

+371 20250055

dace.arina@gmail.com

Kuršu iela 9-2, Rīga, LV – 1006

Biedrība Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā trīsdesmit Latvijas lielākie būvuzņēmēji. Apvienības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība. Latvijas Būvuzņēmēju apvienība veido efektīvu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, neatlaidīgi strādājot šī mērķa sasniegšanai.

Brigita Ķirule-Vīksne

+371 25422631

brigita.viksne@latvijasbuvnieki.lv

K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV – 2167

Nodibinājums Vides izglītības fonds ir attīstījis un īsteno daudzveidīgas nacionālā līmeņa vides izglītības aktivitātes un projektus, cieši sadarbojoties ar vides aizsardzībā ieinteresētajām organizācijām un institūcijām un veicinot starpsektoru sadarbību ilgtspējīgai attīstībai.

Sintija Graudiņa-Bombiza

+371 26827053

sintija@zemesdraugi.lv

Lapu iela 17, Rīga, LV – 1002

Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1996. gada aprīlī un darbojas uz statūtu pamata. Asociācijā šobrīd ir vairāk nekā 50 biedri, kas kopumā aizņem gandrīz 90% no kopējā Latvijas tirgus apjoma Mūsu biedri ir profesionāli uzņēmumi, kas nodarbojas ar sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārstrādi, apglabāšanu un rūpniecisko atkritumu izvešanu, kā arī sniedz virkni citus komunālos pakalpojumus.

Gints Brunovskis

+371 26199068

gints.brunovskis@lasua.lv

Vietalvas iela 5, Rīga, LV – 1009

Zinātniskās institūcijas

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un valorizāciju — inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

Zane Derdonska

+371 29324450

zane.derdonska@rtu.lv

Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV –1048