Logo
lv en

Biežāk uzdotie jautājumi

02.05.2024

1.     Vai azbestu saturošā šīfera nodošanas pakalpojumam var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs?

Atbalstam azbestu saturošā šīfera nodošanai var pietiekties personas, kurām:

-        piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss;

-        piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda ģimene”.

 

2.     Kuras mājsaimniecības tiek uzskatītas par trūcīgām un maznodrošinātām, lai saņemtu atbalstu?

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu pašvaldības sociālais dienests piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.   

 

3.     Kura ģimene tiek uzskatīta par Latvijas Goda ģimeni?

Ģimene, kurai piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda ģimene”. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.352 “Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība” apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma:

-        daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

-        ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte.

 

4.     Līdz kuram datumam var pieteikties atbalsta saņemšanai azbestu saturošā šīfera nodošanai?

Pieteikumu azbestu saturošā šīfera nodošanai azbesta saturošā šīfera atbalsta programmas 2.kārtā var iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2024.gada 28.jūnijam.

 

5.     Cik ilgi darbosies atbalsta programmas?

Atbalsta programma tiks īstenota vairākās pieteikšanās kārtās līdz brīdim, kamēr tiks izlietots atbalsta programmas ietvaros pieejamais finansējums. Informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņiem publicēta tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/.

 

6.     Kā pieteikties azbestu saturošā šīfera nodošanas pakalpojumam?

Lai pieteiktos atbalstam (pakalpojuma saņemšanai), atbalsta pretendents nosūta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu - Pieteikuma veidlapa un nolikums.

Pieteikumu atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents var iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV – 1494 arī papīra formā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē.

 

7.     Kādu pakalpojumu izmaksas ietver atbalsts?

Atbalsta saņēmējam tiks sniegts pakalpojums, nodrošinot ne mazāk kā 0,2 tonnu un ne vairāk kā 3 tonnu azbestu saturošā šīfera savākšanu no katras atsevišķas mājsaimniecības. Atbalsta programmas ietvaros tiks sniegts pakalpojums, kas ietvers:

- azbesta saturošā šīfera iepakošanu;

- azbesta saturošā šīfera transportēšanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu;

- azbesta saturošā šīfera nodošanu apglabāšanai atkritumu apsaimniekošanas poligonā.

8.     Cik liels atbalsts būs trūcīgas un maznodrošinātas personas mājsaimniecībām un mājsaimniecībām, kurām piešķirta apliecība “Goda ģimene”?

Vienas mājsaimniecības ietvaros varēs saņemt pakalpojumu azbestu saturošā šīfera iepakošanai, transportēšanai un apglabāšanai 100% apmērā ar ierobežojumu nodot līdz 3 tonnām azbestu saturošā šīferi. Minimālais azbesta saturošā šīfera apjoms ir 0,2 tonnas (kas atbilst aptuveni 10-15 azbestu saturošā šīfera loksnēm).

 

9.     Kāpēc azbestu saturošā šīfera nodošanai ir ierobežojums apjomam – līdz 3 tonnām?

Ierobežojums apjomam ir noteikts, jo vienas vienģimeņu dzīvojamās ēkas šīfera jumta svars ir aptuveni 3 tonnas.

 

10.  Vai man būs jāsedz izdevumi, ja mans nodotais azbestu saturošā šīfera apjoms pārsniegs 3 tonnas?

Ja atbalsta saņēmējs vēlas nodot vairāk kā 3 tonnas azbestu saturošā šīfera, izmaksas, kas rodas par papildus azbesta saturošā šīfera nodošanu, jāsedz no saviem līdzekļiem.

 

11.  Ko saprot ar terminu “mājsaimniecība”?

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

 

12.  Vai varu pieteikt azbesta šīfera nodošanas pakalpojumu, ja dzīvoju daudzīvokļu ēkā, kurā mainīts šīfera jumts?

Jā, var pieteikt. Bet tiks pieņemtas ne vairāk kā 3 tonnas azbesta šīfera no katras atsevišķas mājsaimniecības, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss vai kurā dzīvo personas, kurām piešķirta apliecība “Goda ģimene”. Piemēram, ja daudzdzīvokļu ēkā dzīvo divas atsevišķas mājsaimniecības, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss un divas ģimenes, kurām piešķirta apliecība “Goda ģimene”, tad katra mājsaimniecība atsevišķi var pieteikties azbesta šīfera nodošanas pakalpojumam un nodot ne vairāk kā 3 tonnas azbesta šīferi (kopā četras mājsaimniecības attiecīgi varēs nodot 12 tonnas).

 

13.  Vai nododamajam azbestu saturošajam šīferim ir jābūt manā īpašumā?

Jā, iesniedzot pieteikumu personai ir jāapliecina, ka nododamais azbestu saturošais šīferis ir atbalsta pieteicēja mājsaimniecībai piederoša kustama manta.

 

14.  Kā es varu pārliecināties, ka mana pieteikšanās anketa ir saņemta un tiks sniegts atbalsts?

Ministrija pieteikumu saņemšanas secībā reģistrē atbalsta pretendentu pieteikumu, piešķir tam identifikācijas numuru. Ja pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija viena mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām par pieņemto lēmumu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem informē atbalsta pretendentu.

 

15.  Cik ilgā laikā izvedīs azbestu saturošo šīferi no mājsaimniecības?

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma sniegšanu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

 

16.  Vai varu pieteikt azbesta šīfera izvešanu no adreses, kurā nedzīvoju?

Azbesta saturošā šīfera atrašanās un nodošanas vietai ir jābūt tās pašas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā ir atbalsta pretendenta deklarētā dzīvesvietas adrese, tajā nevar tikt veikta saimnieciskā darbība un nododamajam azbestu saturošajam šīferim ir jābūt atbalsta pieteicēja mājsaimniecībai piederošai kustamai mantai.

 

17.  Vai nododamais azbestu saturošais šīferis pašam ir jāiepako?

Atbalsta programmas ietvaros pakalpojuma sniedzējs nodrošinās azbestu saturošā šīfera iepakošanu pirms transportēšanas uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu. Atbalsta saņēmējs var azbestu saturošu šīferi iepakot arī pats, par to informējot pakalpojuma sniedzēju brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs ar jums sazināsies par pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku. Lai transportētu azbestu saturošus materiālus, tos obligāti jāiepako, lai to šķiedras nenokļūtu elpceļos un neizplatītos vidē.

 

18.  Kādi dokumenti man būs jāaizpilda vai jāuzrāda pakalpojuma sniedzējam, nododot azbestu saturošo šīferi?

Saņemot pakalpojumu, atbalsta saņēmējam jānosauc pakalpojuma sniedzējam tam piešķirtais identifikācijas numurs, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs nosūtījusi uz atbalsta pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Vienlaikus pakalpojuma sniegšanas laikā jāaizpilda un jāparaksta Azbestu saturošā šīfera iepakošanas, transportēšanas un apglabāšanas pakalpojuma saņemšanas apliecinājuma veidlapa, kuru parakstīšanai sagatavos pakalpojuma sniedzējs.

 

19.  Cik ilgā laikā ar mani sazināsies pakalpojuma sniedzējs par azbestu saturošā šīfera izvešanu?

Pakalpojuma sniedzējs pēc jūsu kontaktinformācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ne vēlāk kā viena mēneša laikā ar jums sazinās, informējot par pakalpojuma sniegšanas procesu, un sniedz pakalpojumu.

 

20.  Kāpēc būtu jānodod azbestu saturošā šīfera krājumi un vai tas vēl var noderēt izmantošanai?

Azbesta saturošo šīferi vai citus azbesta saturošus materiālus, piemēram, hidroizolācijas materiālus, nav ieteicams izmantot atkārtoti. Azbestu saturoši materiāli tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi to īpašību dēļ. Neatbilstoša šo materiālu izmantošana un uzglabāšana var izraisīt ļaundabīgas saslimšanas. Kamēr azbesta šīfera loksnes kalpo kā jumta segums un atrodas uz ēkas jumta un nav bojātas, tās nerada apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi. Piesardzību kontaktā ar azbestu saturošiem materiāliem jāievēro, kad šīferis no jumta tiek demontēts, pārvietots, iepakots vai transportēts, vai azbestu saturošais šīferis tiek uzglabāts mājsaimniecības teritorijā. Aicinām iepazīties ar informāciju par azbesta bīstamību un drošu darbu ar to izstrādātajā rokasgrāmatā: Rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem.

 

21.  Lai nodotu azbestu saturošo šīferi, svarīgi ievērot:

  • Saņemot pakalpojumu, atbalsta pretendentam jānodrošina iespēju pakalpojuma sniedzējam sazināties uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru, jānodrošina azbesta saturošā šīfera krājumu nodošanu pieteikumā norādītajā adresē, pakalpojuma sniedzēja noteiktajā datumā un laikā, kā arī pakalpojuma sniedzējam brīvi pieejamā vietā (bez papildus nepieciešamām darbībām to atrakt, demontēt u.c.) un nesajauktu ar cita veida atkritumiem vai materiāliem.

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pārliecināties, vai personas, kas izvietojušas sludinājumu par azbesta pieņemšanu dažādos portālos, ir saņēmušas Valsts vides dienesta atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Šāda informācija ir pieejama Valsts vides dienesta interneta vietnē: https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences.

  • Nododot atkritumus personām, kurām nav atbilstošas atļaujas azbesta saturošo atkritumu apsaimniekošanā, pastāv risks, ka azbesta atkritumi nonāks dabā, piemēram, mežā, un turpinās apdraudēt cilvēku veselību un vidi.

  • Par nepareizu azbestu saturošu atkritumu apsaimniekošanu paredzēta administratīvā atbildība.

Azbestu saturošā šīfera nodošanai var pieteikties arī Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji

04.06.2024

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija...
Lasīt vairāk
Azbesta atbalsta programmas 2. kārtas veidlapa un nolikums (pieteikšanās ir noslēgusies)

03.06.2024

Informējam, ka pieteikšanās azbesta atbalsta programmā ir...
Lasīt vairāk
VARAM ministre I.Bērziņa: mums ir nepieciešama plašas sabiedrības izpratne un zināšanas par azbestu saturošo atkritumu bīstamību

08.05.2024

Šodien, 8. maijā, Vides aizsardzības un reģionālās... Informācija sagatavota LIFE integrētā projekta “Atkritumi...
Lasīt vairāk
Biežāk uzdotie jautājumi

02.05.2024

1.     Vai azbestu saturošā šīfera nodošanas pakalpojumam...
Lasīt vairāk